protokoll.ro home about resources links contact search RO / HU / EN

school

text

street

_

08.2010

Slavoj Zizek – In Defense of Lost Causes
Verso, London & New York, 2008

 

„Nu există un conținut propriu-zis al politicii; toate luptele și deciziile politice privește alte sfere particulare ale socialului (impozitele, reglementarea moravurilor sexuale și a procreației, serviciul de sănătate și așa mai departe). „Politica” este doar un mod formal de a trata aceste chestiuni, în măsura în care ele apar ca situsuri de lupte și decizii publice. De aceea „totul este (sau, mai degrabă, poate deveni) politic” – pentru că devine o miză în lupta politică. Economia, de cealaltă parte, nu este doar una din sferele confruntării politice, ci „cauza” contaminării reciproce a luptelor. Pe scurt, opoziția stânga-dreapta este the Master Signifier, contaminat de seria altor opoziții, în timp ce economia este objet a, obiectul eluziv care susține această contaminare (iar atunci când această contaminare este în mod direct economică, economia se întâlnește pe sine în determinația sa opozitivă). Politica este, astfel, numele distanței economiei față de ea însăși. Spațiul său este deschis de ruptura care separă economia, în calitate de Cauză absentă, de economie în calitate de „determinație opozitivă”, așadar în calitate de simplu element al totalității sociale: există politică tocmai pentru că economia este „nu-toată” (pas-toute), pentru că economia este o pseudo-cauză impotentă… Paradoxal, toate conținuturile politice, juridice, culturale pot fi reduse la „baza lor economică” și descifrate ca expresii ale acesteia – toate cu excepția luptei de clasă, care este politicul din interiorul economicului”.

Politics vs. economy: “There is no proper content of politics; all political struggles and decisions concern other specific spheres of social life (taxation, the regulation of sexual mores and procreation, the health service, and so on and so forth) – ‘politics’ is merely a formal mode of dealing with these topics, insofar as they emerge as topics of public struggle and decision. This is why ‘everything is (or, rather, can become) political’ – insofar as it becomes a stake in political struggle. The economy, on the other hand, is not just one of the spheres of the political struggle, but the ‘cause’ of the mutual contamination-expression of struggles. To put it succinctly, Left-Right is the Master Signifier ‘contaminated’ by the series of other oppositions, while the economy is the objet a, the elusive object that sustains this contamination (and when that contamination is directly economic, the economy encounters itself in its oppositional determination). Politics is thus a name for the distance of the economy from itself. Its space is opened up by the gap that separates the economic as the absent Cause from the economy in its ‘oppositional determination’, as one of the elements of the social totality: there is politics because the economy is ‘non-all’, because the economic is an ‘impotent’ impassive pseudo-cause… To put it paradoxically, one can reduce all political, juridical, cultural content to the ‘economic base’, deciphering it as its expression – all except class struggle, which is the political in the economic itself”.

 

 


http://www.versobooks.com/books/tuvwxyz/xyz-titles/zizek_defense_lost_causes.shtml