protokoll.ro home about resources links contact search RO / HU / EN
A «PROTOKOLL» név egy művészekből és filozófusokból álló csapat intézményesülését jelzi. Az indulás elméleti és gyakorlati alapjai az 1999-ben alapított Protokoll Stúdió tevékenységében, alapító tagjainak írásaiban, nyilvános tevékenységében keresendők. Intézményesülése révén a Protokoll Projekt közös középpont köré szerveződő három platform, éspedig a Kortárs Művészeti Népiskola, egy Internetes lap - Protokoll Text -, illetve ismételt közéleti megnyilvánulások formájában kívánja az említett eszméket és gyakorlatot elmélyíteni. A projekt működése eképpen három problémás tényállásra szeretne alternatívát nyújtani: a művészi produktum piaci logikától való függőségére, az akadémiai viták a társadalmi valósággal szembeni állítólagos semlegességrére illetve a munkaerőt képző de azt emancipálni képtelen tanügyi rendszerre. A Protokoll Projekt nem kultúr-animáció, nem a társadalmi dialógus, a civil társadalom belterjes klubja, nem az értelmiségi elitet szűrő, művelő, beavató központ.

school

A Kortárs Művészeti Népiskola kiindulási pontja: nem az a fontos, hogyan, hanem az: mit és miért rajzol valaki. A művészi gondolkodásnak és gyakorlatnak a valóság önmagukban már elméleti minőségű elemeire kell összpontosítania. Minthogy a rajz nem elszigeteltségük fetisizmusában jeleníti meg az elemeket hanem arra használja fel őket, hogy általuk napjaink társadalmának struktúráját megjelenítse, az említett gyakorlat megvalósulásának feltétele a művészi tevékenységben lecsapódó elméleti gondolkodás. A népiskola pedagógiai programja a közelmúlt oktatáspolitikáira született ellen-reakció, lehetőségei szerint igyekszik az intézményes elméleti oktatás jelenlegi hiányosságait pótolni, korrigálni, hiszen azoknak köszönhető, hogy a képzett szakembereknek csak elenyésző része férhet hozzá, alkalmazhatja valójában az elméletet. Következésképpen függetlenül attól, hogy tanulók, oktatási intézményen kívülre került fiatalok vagy éppenséggel diákok, a Kortárs Művészeti Népiskola előadásaiban érdekeltek a táradalmi kapcsolatok állandó tudatosítására és nem a tárgyi tudásra hangsúlyt helyező struktúrában tanulhatnak majd. Következésképpen a Népiskola nem csak az absztraktot konkréttá és jelentőssé varázsoló értelmi képességet kívánja fejleszteni, hanem a képzeletet és gondolatokat plaszticizáló adottságot is annak érdekében, hogy a kettő megteremthesse a valóságba való áttétel lehetőségét.

text

Az Internetes lap – Protokoll Text - a kortárs művészeti népiskola elméleti melléklete illetve bizonyos kulturális és elkötelezett politikai pozíciók kifejezésének tere. Így helyet ad a társadalmi problémákat taglaló eszmefuttatásoknak illetve a szabadegyetemen tevékenykedő tanárok és diákok közös gyakorlatából született elméleti álláspontoknak egyaránt. Változatos publicisztikai felületével a lap affirmatív diskurzus megteremtésére és életben tartására vállalkozik, abban a konfliktusmentes román publicisztikai környezetben, amely még ha kritikai hangot ütne is meg, megreked a reaktív állásfoglalások vagy esztétikai kifogások megfogalmazásánál.

street

A közéleti megnyilvánulások hivatottak a projekt előző két összetevőjéből eredő következtetéseket a struktúrák utcai felvonultatása révén levonni. Arra alapozva, hogy végső célunk nem a világ értelmezése, hanem annak megváltoztatásához illetve szocializációjához való hozzájárulásunk, ezek a főként plakátokban konkretizálódó megnyilvánulások, akciók az elzárkózás hatékony kritikáját illetve a közösségi tér újra-közelítését kívánják megvalósítani. A népiskolai tevékenységek eredményeként vagy bizonyos, a lap által tematikusan megrendezett kampányok mentén, a plakátok a kortárs művészeti népiskola keretei között készülnek majd, meghívott művészek, a népiskola diákjai és a Protokoll Projekt tagjai együttműködése révén.